Hem, fritidshus & bil

Ersättning på upp till 35 000 kr för låsbyte, nya nycklar och omprogrammering av digitala lås.

Lösa lås

Gäller även nycklar till lösa lås, t.ex. på båt eller MC. Ersättning upp till 5 000 kr.

Gäller i hela Europa

Försäkringen ersätter kostnad för nya nycklar i hela Europa.

Ersättning när det behövs

Nyckel till permanent bostad och fritidshus

Försäkringen ersätter låsbytet i permanentbostad eller fritidshus om du blivit bestulen på eller förlorat nycklar som kan spåras till ditt hem. Täcker dessutom omkodning av gemensamma lås i flerbostadshus. Gäller även nycklar till anhörigs bostad.

 • Ersätter kostnader för låsbyte med upp till 20 000 kr. 
 • Ersättning för tillverkning av nya nycklar med upp till 5 000 kr.
 • Ersätter kostnader för omkodning av gemensamma lås med upp till 5 000 kr. 

Nycklar till lösa lås

Om du förlorar nycklar som går att spåra till ett löst lås eller om förlusten sker i direkt närhet till låsets placering ersätter försäkringen kostnaden för byte till ett nytt, motsvarande lås. Det kan exempelvis handla om en båt, MC eller liknande med ett lås klass 2 eller högre.

 • Ersätter kostnader för byte av lösa lås med upp till 5 000 kr. 

 

Bilnyckel

Vid förlust av bilnyckel ersätts kostnaden för ny bilnyckel och kostnaden för omkodning av bilens startspärr. Gäller för nycklar till en bil som du äger. 

 • Ersätter kostnad för ny bilnyckel och omkodning av startspärr med upp till 5 000 kr. 
Försäkra nycklarna

Kom ihåg!

 • Lämna inte nycklar obevakade
 • Märk inte nyckalar med namn eller adress
 • Sätt aldrig bil- och husnyckel på samma nyckelknippa
 • Märk aldrig bilnyckar med bilens registreringsnummer
 • Gör en polisanmälan direkt vid förlust

Vanliga frågor om Nyckelförsäkring.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för privatperson som är folkbokförd och har sin huvudsakliga bostad i Sverige samt är angiven i försäkringsbeskedet som Försäkrad. Försäkringen gäller även för Försäkrads barn under 18 år samt barn under 18 år som är folkbokförda på samma adress som Försäkrad. Försäkringsskyddet avseende bilnyckel gäller för din bil som du är registrerad ägare till.

Vad ersätter försäkringen?

Försäkringen ersätter byte till lås av motsvarande typ när försäkrad förlorat hemnycklar i direkt närhet till bostaden, eller tillsammans med handlingar som gör det möjligt att lokalisera försäkrads adress, eller nära anhörigs bostad. Vid förlust av nycklar utanför Sverige ersätts endast kostnad för tillverkning av nya nycklar.

Försäkringen ersätter byte av lås av motsvarande typ när försäkrad nyckel tillsammans med handlingar som gör det möjligt att identifiera försäkrads lås av lägst klass 2 med till-hörande kätting eller vajer, klass 2 eller högre. Förlust av bilnyckel ersätts med kostnaden för ny likvärdig bilnyckel.

Vad gäller försäkringen för?

Stöldförsäkringen gäller för:

 • Bostad där försäkrad är folkbokförd
 • Nära anhörigs* bostad
 • Till bostaden hörande garage
 • Fritidshus som försäkrad/nära anhörig äger
 • Nytt likvärdigt lås samt skälig kostnad att avlägsna befintligt lås Kostnad för ny bilnyckel samt omkodning av startspärr
 • Kostnad för omkodning av gemensamma lås i flerbostadshus

*Med nära anhörig avses make/maka/sambo, egna barn, syskon, egna föräldrar, faroch morföräldrar och make/maka/sambos föräldrar och far- och morföräldrar

Var gäller försäkringen?

Stöldförsäkringen gäller i hela Europa.

Behöver jag betala någon självrisk?

Nej, du behöver inte betala någon självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk.

När gäller försäkringen?

Försäkringsperioden är tolv (12) månader, om inget annat framgår av försäkringsavtalet, och gäller från den dag som överenskommits med Mysafety. 

Finns det några begränsningar i försäkringen?

Försäkringen ersätter inte skada:

 • Om nyckel eller nyckelknippa var märkt med namn eller adress
 • Om ersättning kan fås via garanti eller annan försäkring
 • Andra merkostnader än byte av låset, såsom byte av dörr, karm eller annat
 • Om försäkrad först lämnat ut nycklarna frivilligt, exempelvis till städfirma
 • För omständigheter som var kända vid försäkringens tecknande