Kartläggning & rensning

En digital utredning kartlägger kränkningarna och samlar in bevis. Vi kontaktar även ägarna av servrarna för bortrensning och återställande av kapade konton/profiler.

Rättsskydd & Juridisk rådgivning

Du får juridisk hjälp och rådgivning från jurister via vår samarbetspartner HELP Försäkring. Om ärendet dras till rätten täcks rättegångskostnader upp till 1 miljon kronor.

Samtalsstöd och egen kontaktperson

Du får hjälp anonymt av en utbildad samtalsterapeut genom vår samarbetspartner Mindler, upp till 10 sessioner. En egen kontaktperson hos oss driver ditt ärende.

VI STÅR PÅ DIN SIDA

Med vår Näthatsförsäkring har du en företrädare som inte ger sig förrän hatet upphör. Försäkringen gäller över hela världen, för en vuxen och dennes barn skrivna på samma adress.

Hjälper dig om du råkar ut för olika typer av kränkningar på nätet

 • Förolämpningar
 • Förtal och olaga hot
 • Ofredande och sexuellt ofredande
 • Spridande av bilder och filmer som innebär kränkning vid publicering
 • Kapning där någon otillbörligen använder namn eller bild som medför att du felaktigt blir associerad som ägare till ett digitalt konto/profil.

Gratis Näthatsförsäkring för alla under 18 år

Barn och ungdomar ska vara trygga på nätet – därför har vi en gratis Näthatsförsäkring för alla under 18 år.

Försäkringen hjälper till att rensa bort hot, hat och kränkningar på nätet och erbjuder samtalsstöd och juridisk hjälp om så skulle behövas.

Läs mer och teckna för ditt barn

Vanliga frågor om Näthatsförsäkring

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för den som i försäkringsbrevet registrerats som ”försäkrad”, dennes barn under 18 år och barn under 18 år som är folkbokförda på samma adress som försäkrad. För att omfattas av försäkringen ska man vid tecknandet vara folkbokförd och ha sin bostad och huvudsakliga dygnsvila i Sverige.

Du hittar fullstädning info i försäkringsvillkoren.

När gäller försäkringen?

Försäkringsperioden är tolv (12) månader och gäller från den dag som överenskommits med Mysafety.

Var gäller försäkringen?

Näthatsförsäkringen gäller i hela världen.

Behöver jag betala någon självrisk?

Nej, du behöver inte betala någon självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk.

Vad gäller försäkringen för?

1. Försäkringen gäller för ”nätkränkning”. Med nätkränkning avses handling som riktas mot försäkrad personligen på internet eller via annan digital media (såsom e-post, applikationer eller motsvarande).

2. Försäkringen gäller även för kränkning av försäkrads personliga integritet på grund av kapning av den försäkrades identitet genom otillbörligt användande av den försäkrades namn och/eller bild, digitalt konto eller annan digital profil i syfte att kränka den försäkrade.

Begreppsförklaring: Kränkning av den personliga integriteten anses enligt denna försäkring föreligga om handling enligt punkt 1 eller 2 ovan inträffat och misstanke om att något av nedanstående brott begåtts mot försäkrad i skriven form eller genom spridande av text, bilder eller filmer:

 • Förolämpning eller förtal.
 • Olaga förföljelse eller olaga integritetsintrång.
 • Olaga hot.
 • Ofredande eller sexuellt ofredande.

Du hittar fullstädning info i försäkringsvillkoren.

Vad ersätter försäkringen?

Försäkringen ersätter:

 • rådgivning kring och kartläggning av kränkningens art och omfattning
 • kostnad för utredning och bevissäkring genom samarbetspartner till Mysafety 
 • kostnad för samtalsstöd genom samarbetspartner till Mysafety
 • upp till femton (15) timmar juridisk assistans per försäkringsperiod
 • skäliga och nödvändiga rättegångskostnaden (upp till 1 miljon kronor)

 

Du hittar fullstädning info i försäkringsvillkoren.

Finns det några undantag i försäkringen?

Försäkringen gäller bland annat inte för:

 • händelse där kartläggning, utredning och övrig hantering innebär att försäkringsgivaren eller dess samarbetspartners riskerar att bryta mot gällande lagstiftning
 • kränkning som riktar sig mot annan än den fysiska (enskilda) personen tillika försäkrad
 • kränkande material på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska
 • försäkrads kostnader för eget arbete med rensning och/eller rättande/upprättande åtgärder
 • Kostnad för byte av jurist/advokat ersätts inte.
 • skada som har samband med straffbar handling eller grov vårdslöshet begången av försäkrad 

Du hittar fullstädning info i försäkringsvillkoren.

Vad behöver jag som teckna tänka på?

Som kund behöver du tänka på att betala försäkringspremien i tid. Vid en händelse av kränkande är det viktigt att en anmälan sker skyndsamt till polisen av den försäkrande.

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.